fbpx

Regulamin kursów i szkoleń Strengths Community

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach uczestnictwa w kursach i szkoleniach, sposobie zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kurs@strengthscommunity.pl lub numerem telefonu 690 577 807. Nasz dział obsługi klienta pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Broszura – dokument w pliku PDF określający szczegóły kursu lub szkolenia, w szczególności świadczenia spełniane przez Strengths Community w ramach kursu lub szkolenia,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Strengths Community umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z Strengths Community umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://strengthscommunity.pl/regulamin-kursy/,
 5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://strengthscommunity.pl i jego rozszerzeniami,
 6. Strengths Community – STRENGTHS COMMUNITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, NIP: 7010917471, KRS: 0000780119, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł,
 7. Uczestnik – osoba fizyczna faktycznie biorąca udział w kursie lub szkoleniu,
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w tym Konsument lub PNPK, która zawiera ze Strengths Community umowę o udział w kursie lub szkoleniu; Usługobiorca może być jednocześnie Uczestnikiem.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Strengths Community organizuje kursy i szkolenia opisane w Serwisie.
 2. Kursy i szkolenia odbywają się w terminach lub wg harmonogramów ustalonych przez Strengths Community. Informacje o terminach lub harmonogramach kursów i szkoleń są publikowane w Serwisie.
 3. Kursy i szkolenia są odpłatne.
 4. Strengths Community jest uprawniony do udzielenia Usługobiorcy rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną lub wynagrodzeniem według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanych akcji promocyjnych. Szczegóły akcji promocyjnych mogą być określane przez odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Usługobiorcy nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
 5. Kursy i szkolenia odbywają się w grupach składających się z określonej liczby uczestników. Strengths Community może przewidywać ograniczenia dotyczące liczby uczestników, określając minimalną lub maksymalną liczbę uczestników – w takiej sytuacji, informacja o minimalnej i maksymalnej liczbie uczestników kursu lub szkolenia jest wskazana w opisie kursu lub szkolenia w Serwisie, lub w Broszurze.
 6. Kursy i szkolenia są prowadzone przez dyplomowanych trenerów i coachów z certyfikatem wydanym przez spółkę Gallup Inc. (Gallup Certified Strengths Coach), ale Strengths Community nie reprezentuje spółki Gallup Inc., ani nie prowadzi certyfikacji w jej imieniu.
 7. Udział w kursie lub szkoleniu odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Strengths Community w sposób opisany w Regulaminie. Regulamin określa również zasady realizacji tej umowy.

§ 3. Zawarcie umowy przez Usługobiorcę-Uczestnika

 1. Usługobiorca zainteresowany osobistym udziałem w kursie lub szkoleniu jest zobowiązany wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Strengths Community.
 2. W formularzu zgłoszeniowym Usługobiorca może zaznaczyć, że jest zainteresowany dodatkowymi, odpłatnymi świadczeniami, w szczególności sesjami indywidualnymi, opisanymi w Broszurze.
 3. Jeżeli Usługobiorca chce wykorzystać voucher uprawniający do wzięcia udziału w kursie lub szkoleniu, informuje o tym Strengths Community.
 4. Możliwość udziału w kursie lub szkoleniu może być uzależniona od spełnienia przez Usługobiorcę określonych kryteriów związanych z wykształceniem, kwalifikacjami lub doświadczeniem zawodowym Usługobiorcy. Kryteria są wskazane w opisie kursu lub szkolenia w Serwisie, lub w Broszurze.
 5. W razie wątpliwości dotyczących kryteriów, o których mowa w ust. 4, Usługobiorca może skontaktować się z Strengths Community przed przesłaniem formularza zgłoszeniowego.
 6. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Strengths Community weryfikuje czy Usługobiorca spełnia kryteria, o których mowa w ust. 4. Jeżeli Strengths Community uzna, że potrzebuje dodatkowych informacji w celu przeprowadzenia weryfikacji, może poprosić o nie Usługobiorcę. Strengths Community może oczekiwać od Usługobiorcy udowodnienia deklarowanego przez Usługobiorcę wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. Usługobiorca, w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia Strengths Community wszystkich niezbędnych informacji, otrzymuje, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, informację o wyniku weryfikacji.
 7. Nawet jeżeli Usługobiorca spełnia kryteria, o których mowa w ust. 4, Strengths Community może odmówić Usługobiorcy możliwości udziału w kursie lub szkoleniu w wybranym przez Usługobiorcę terminie, w szczególności ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby uczestników kursu lub szkolenia w tym terminie. W takiej sytuacji, Strengths Community może zaproponować Usługobiorcy udział w kursie lub w szkoleniu w innym terminie.
 8. Jeżeli Strengths Community stwierdza, że Usługobiorca spełnia kryteria, o których mowa w ust. 3, Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie zapisu na kurs lub szkolenie. Jeżeli udział w kursie lub szkoleniu wymaga zapłaty przez Usługobiorcę ceny, wraz z potwierdzeniem Usługobiorca otrzymuje również fakturę proforma do opłacenia. Jeżeli Strengths Community proponuje Usługobiorcy udział w kursie lub szkoleniu w innym terminie niż pierwotnie wybrany przez Usługobiorcę, Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie zapisu na kurs lub szkolenie po zaakceptowaniu zaproponowanego przez Strengths Community terminu.
 9. Umowę o udział w kursie lub szkoleniu uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Usługobiorcy potwierdzenia zapisu na kurs lub szkolenie, o którym mowa w ust. 8. Potwierdzenie to stanowi jednocześnie potwierdzenia zawarcia umowy. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy Usługobiorca otrzymuje harmonogram kursu lub szkolenia oraz Broszurę.
 10. Jeżeli udział w kursie lub szkoleniu wymaga zapłaty przez Usługobiorcę ceny, Usługobiorca ma 14 dni na zapłatę ceny. W razie braku zapłaty ceny we wskazanym terminie, Strengths Community jest uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4. Zawarcie umowy przez Usługobiorcę, który nie jest Uczestnikiem

 1. Usługobiorca, który chce zapewnić możliwość wzięcia udziału w kursie lub szkoleniu wskazanym przez siebie Uczestnikom, jest zobowiązany skontaktować się indywidualnie ze Strengths Community w celu ustalenia warunków udziału Uczestników w kursie lub szkoleniu, w tym kryteriów związanych z wykształceniem, kwalifikacjami lub doświadczeniem zawodowym Uczestników.
 2. Po ustaleniu warunków, o których mowa w ust. 1, Usługobiorca otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie ustalonych warunków wraz z fakturą proforma do zapłaty ceny za udział Uczestników w kursie lub szkoleniu. Potwierdzenie to stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy. Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 14 dni. W razie braku zapłaty ceny we wskazanym terminie, Strengths Community jest uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie po zapłaceniu ceny przekazać adresy e-mail Uczestników, którzy mają wziąć udział w kursie lub szkoleniu. Strengths Community przesyła na wskazane adresy e-mail informacyjne organizacyjne dla Uczestników, w tym ankiety, które Uczestnicy są zobowiązani wypełnić w celu przygotowania kursu lub szkolenia przez Organizatora.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać wszystkich Uczestników z Regulaminem i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez Uczestników Regulaminu, w szczególności, gdy chodzi o zasady związane z udziałem w kursie lub szkoleniu.

§ 5. Udział w kursie lub szkoleniu

 1. Wykonanie przez Strengths Community umowy o udział w kursie lub szkoleniu polega na realizacji świadczeń określonych szczegółowo w Broszurze lub ustalonych w ramach warunków, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 2. Zasady odbywania się sesji wchodzących w skład kursu lub szkolenia są opisane w § 6 Regulaminu.
 3. Jeżeli kurs lub szkolenie obejmuje dostarczenie treści cyfrowych, są one dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy e-learningowej. Zasady dotyczące treści cyfrowych, w tym zasady korzystania z platformy e-learningowej są opisane w § 7 Regulaminu.
 4. Jeżeli kurs lub szkolenie obejmuje możliwość uzyskania dostępu przez Uczestnika do grupy tematycznej, np. na Facebooku, Uczestnik otrzymuje instrukcję uzyskania dostępu do tej grupy na swój adres e-mail. Zasady korzystania z grupy tematycznej są opisane w § 8 Regulaminu.
 5. Uczestnik kursu lub szkolenia otrzymuje po jego ukończeniu dyplom zaświadczający udział w kursie lub szkoleniu. Dyplom jest wystawiany i doręczany w formie elektronicznej.
 6. Jeżeli kurs lub szkolenie obejmuje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobytą w kursie lub szkoleniu wiedzę i umiejętności, Uczestnik może otrzymać certyfikat po spełnieniu wymagań określonych w Broszurze. Certyfikat jest wystawiany i doręczany w formie elektronicznej.

§ 6. Sesje indywidualne i grupowe (warsztaty)

 1. Sesje wchodzące w skład kursu lub szkolenia mogą być sesjami grupowymi lub sesjami indywidualnymi.
 2. Sesje mogą odbywać się online lub stacjonarnie pod adresem wskazanym przez Strengths Community. Rodzaj sesji jest określony w Serwisie, w harmonogramie kursu lub szkolenia, lub w Broszurze, lub w warunkach, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 3. Możliwość uczestniczenia w sesjach grupowych mają wszyscy uczestnicy danego kursu lub szkolenia.
 4. Sesje grupowe odbywają się w terminach ustalonych przez Strengths Community i wynikających z harmonogramu kursu lub szkolenia.
 5. Szczegóły sesji grupowych, w tym ich tematyka oraz czas trwania, są określone w harmonogramie kursu lub szkolenia, lub w Broszurze, lub w warunkach, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 6. W sesji indywidualnej uczestniczy wyłącznie Uczestnik i trener lub coach prowadzący sesję.
 7. Liczba sesji indywidualnych, w których Uczestnik może wziąć udział oraz ich tematyka, jest zależna od wybranego przez Uczestnika kursu lub szkolenia oraz decyzji, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu lub warunków ustalonych z Usługobiorcą, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 8. Terminy sesji indywidualnych Uczestnik uzgadnia indywidualnie z Strengths Community. Terminy mogą być zmieniane najpóźniej do 48 godzin przed uzgodnionym terminem.
 9. Strengths Community może ustalać ramy czasowe (np. w ciągu miesiąca od zawarcia umowy, w ciągu miesiąca od zakończenia kursu lub szkolenia) na skorzystanie przez Uczestnika z możliwości wzięcia udziału w sesji indywidualnej.
 10. Świadczenia polegające na zapewnieniu Uczestnikowi możliwości uczestnictwa w sesjach wymagają określonej pracy organizacyjnej po stronie Strengths Community, w tym zapewnienia zasobów niezbędnych do zapewnienia Uczestnikowi możliwości uczestnictwa w sesjach. Dlatego świadczenia te uważa się za spełnione, jeżeli Strengths Community zapewnienia Uczestnikowi możliwość uczestnictwa w sesjach, nawet jeśli Uczestnik faktycznie w nich nie uczestniczy ze względu na okoliczności leżące po jego stronie.
 11. Jeżeli sesje odbywają się online, uczestnictwo w nich wymaga posiadania przez Uczestnika urządzenia z dostępem do internetu, umożliwiającego połączenie z wirtualnym pokojem szkoleniowym. Uczestnik otrzymuje instrukcję połączenia z wirtualnym pokojem szkoleniowym na swój adres e-mail.
 12. Jeżeli sesje odbywają się stacjonarnie, uczestnictwo w nich wymaga osobistego stawiennictwa w miejscu i terminie odbywania się sesji, warsztatów lub spotkań. Koszty dojazdu pokrywa Uczestnik.
 13. Biorąc udział w sesji, Uczestnik jest zobowiązany:
  1. zachowywać kulturę osobistą oraz kulturę wypowiedzi, w szczególności nie używać wulgaryzmów i nie obrażać innych uczestników,
  2. zadbać o swój właściwy stan psychofizyczny, w szczególności nie być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających itp.,
  3. stosować się do poleceń osób prowadzących sesję,
  4. nie zaburzać przebiegu sesji.
 14. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 13, Strengths Community jest uprawniona do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w sesji.

§ 7. Platforma e-learningowa i treści cyfrowe

 1. Jeżeli kurs lub szkolenie obejmuje dostarczenie treści cyfrowych za pośrednictwem platformy e-learningowej, Strengths Community zakłada dla Uczestnika indywidualne konto na platformie i przesyła dane dostępowe na adres e-mail Uczestnika, chyba, że Uczestnik posiada już konto założone wcześniej i chce korzystać z niego na potrzeby dostarczenia treści cyfrowych związanych z kursem lub szkoleniem, w którym bierze udział.
 2. Uczestnik loguje się do swojego konta uczestnika z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do konta uczestnika (login) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Uczestnik jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta uczestnika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Uczestnik może w każdej chwili usunąć swoje konto uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie może odnaleźć w tym celu stosownej opcji po zalogowaniu się do konta uczestnika, powinien skontaktować się w tej sprawie ze Strengths Community za pośrednictwem poczty e-mail. Usuwając konto uczestnika, Uczestnik traci dostęp do treści cyfrowych dostarczonych w związku z udziałem w kursie lub szkoleniu.
 4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Uczestnikowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Uczestnik wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Uczestnik lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 5. Do korzystania z treści cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, jest konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 6. Niektóre treści cyfrowe Uczestnik może pobrać na dysk lub do pamięci swojego urządzenia, a z niektórych może korzystać wyłącznie z wykorzystaniem funkcji konta uczestnika. Decyzje w tym zakresie podejmuje Strengths Community, a stosowna informacja znajduje się w opisie treści cyfrowej.
 7. Strengths Community może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej treści cyfrowej (np. dostęp do danej treści cyfrowej jest możliwy tylko przez 3 miesiące od ich udostępnienia). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Strengths Community wyraźnie wskazuje Uczestnikowi w opisie treści cyfrowej, przez jaki czas Uczestnik posiada dostęp do danej treści cyfrowej.
 8. Jeżeli dostęp do treści cyfrowej określany jest przez Strengths Community jako dostęp dożywotni lub nieograniczony w czasie, a Uczestnik uzyskuje ten dostęp poprzez konto uczestnika, w razie konieczności likwidacji konta uczestnika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Strengths Community), Uczestnikowi jest zapewniana możliwość pobrania treści cyfrowej na dysk lub do pamięci własnego urządzenia w określonym przez Strengths Community terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Uczestnika przypisany do konta uczestnika informacji o planowanej likwidacji konta Uczestnika i możliwości pobrania treści cyfrowej na własny nośnik.
 9. Strengths Community dostarcza treść cyfrową w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, ale nie zobowiązuje się do aktualizowania treści cyfrowej — chyba że w opisie treści cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Strengths Community zobowiązuje się dostarczać aktualizacje w późniejszym terminie.
 10. Strengths Community może dokonać zmiany treści cyfrowej, z wyjątkiem treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy, z zachowaniem poniższych wymogów:
  1. zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie treści cyfrowej do potrzeb Uczestników, dostosowanie treści cyfrowej do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów,
  2. zmiany nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK,
  3. Strengths Community informuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie,
  4. jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub PNPK do treści cyfrowej lub na korzystanie z niej, Strengths Community jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tą zmianą,
  5. jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub PNPK do treści cyfrowej, lub na korzystanie z niej Konsument lub PNPK może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK, gdy Strengths Community zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.
 11. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z treści cyfrowej wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego regulowanego przepisami prawa autorskiego. W przypadku nieuprawnionego korzystania z treści cyfrowej, Strengths Community może zablokować Uczestnikowi dostęp do treści cyfrowej. W takiej sytuacji, Uczestnik otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Uczestnik może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Uczestnik uważa blokadę za niezasadną. Strengths Community rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Cofnięcie blokady dostępu do treści cyfrowej jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Uczestnik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń zasad korzystania z treści cyfrowej, które były przyczyną wprowadzenia blokady. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Uczestnika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady jest usunięcie skutków tych naruszeń.
 12. Strengths Community może zapewniać Uczestnikowi możliwość publikowania komentarzy pod wybranymi treściami cyfrowymi. Zasady dotyczące komentarzy są opisane w § 8 Regulaminu.

§ 8. Grupy tematyczne

 1. W przypadku, gdy kurs lub szkolenia obejmuje także prawo uczestnictwa w grupie tematycznej, Uczestnik może dołączyć do grupy, lecz nie jest do tego zobowiązany.
 2. Udział w grupie tematycznej wiąże się z przekazywaniem treści Uczestnika lub zapoznawaniem się z treściami przekazywanych przez innych Uczestników. Zasady dotyczące treści Uczestnika są opisane w § 9 Regulaminu.
 3. Uczestnik ma prawo w każdej chwili opuścić grupę tematyczną z własnej inicjatywy i bez negatywnych konsekwencji w zakresie innych świadczeń, do których ma prawo w związku z udziałem w kursie lub szkoleniu.
 4. Administrator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z grupy tematycznej lub do zablokowania Uczestnikowi możliwości publikowania komentarzy w grupie tematycznej, jeżeli Uczestnik narusza zasady dotyczące komentarzy, o których mowa w § 9 Regulaminu. W takiej sytuacji, Uczestnik otrzyma wiadomość z uzasadnieniem decyzji Strengths Community. Uczestnik może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Uczestnik uważa decyzję za niezasadną. Strengths Community rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Przywrócenie dostępu do grupy tematycznej lub odblokowanie możliwości publikowania komentarzy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Uczestnik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń zasad, które były przyczyną decyzji Strengths Community. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Uczestnika, dodatkowym warunkiem przywrócenia dostępu do grupy tematycznej lub odblokowania możliwości publikowania komentarzy jest usunięcie skutków tych naruszeń.
 5. Jeżeli Uczestnik nie korzysta z grupy tematycznej z własnej inicjatywy lub został usunięty lub zawieszony przez Strengths Community na skutek naruszeń dokonanych przez Uczestnika, a równocześnie Administrator pozostaje w gotowości do prowadzenia grupy tematycznej, świadczenie Strengths Community uznaje się za spełnione.
 6. W przypadku, gdy Strengths Community postanowi o likwidacji danej grupy tematycznej, poinformuje o tym Uczestnika z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 dni. Po upływie ustalonego terminu Strengths Community jest uprawniony do usunięcia grupy tematycznej, w tym również skasowania lub zarchiwizowania wszelkich treści, jakie były zamieszczane w grupie tematycznej.

§ 9. Treści Uczestnika

 1. Jeżeli Uczestnik może publikować komentarze pod treściami cyfrowymi dostarczanymi przez Strengths Community lub komentarze w grupie tematycznej, do tych komentarzy znajduje zastosowanie niniejszy paragraf.
 2. Komentarze są widoczne tylko dla Uczestników, którzy posiadają dostęp do treści cyfrowej, której dotyczy komentarz lub do grupy tematycznej, w której komentarz jest publikowany.
 3. Jeżeli komentarz publikowany przez Uczestnika jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, opublikowanie komentarza przez Uczestnika jest jednoznaczne z udzieleniem Strengths Community nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie komentarza wraz z prawem do udzielania sublicencji.
 4. Uczestnik jest zobowiązany redagować komentarze zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
 5. Zakazane jest publikowanie komentarzy sprzecznych z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności treści, które:
  1. wypełniają znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  2. naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste Strengths Community, innych Uczestników lub osób trzecich,
  3. są niezgodne z tematyką komentowanej treści cyfrowej lub grupy tematycznej,
  4. są wyłącznie powieleniem opublikowanych wcześniej komentarzy,
  5. dotyczą spraw technicznych – sprawy techniczne powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kurs@strengthscommunity.pl,
  6. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Strengths Community, np. promowaniu konkurencyjnych platform internetowych,
  7. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek, z wyjątkiem komentarzy służących działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Strengths Community,
  8. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Uczestników,
  9. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
  10. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
  11. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
  12. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
  13. zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
  14. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią,
  15. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej,
  16. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
  17. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania,
  18. obrażają uczucia religijne,
  19. mogą wywoływać dyskomfort innych Uczestników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Uczestników,
  20. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób.
 6. Strengths Community może prowadzić z własnej inicjatywy dobrowolne czynności sprawdzające publikowane przez Uczestnika komentarze pod kątem ich zgodności z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli Strengths Community uzna opublikowany komentarz za niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, może podjąć decyzję o jego usunięciu.
 7. Uczestnik, który uważa komentarz za niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, może przesłać Strengths Community zgłoszenie dotyczącej tego komentarza, wiadomość na adres kurs@strengthscommunity.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których Uczestnik zarzuca, że zgłaszany komentarz jest niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami,
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji treści, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanego komentarza,
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Uczestnika z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego treści uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Uczestnika, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 8. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Uczestnika, Strengths Community bez zbędnej zwłoki przesyła Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 9. Strengths Community rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do komentarza, którego dotyczy zgłoszenia, w sposób terminowy (do 14 dni od doręczenia zgłoszenia), niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Strengths Community korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 8.
 10. Strengths Community powiadamia bez zbędnej zwłoki Uczestnika o swojej decyzji w odniesieniu do komentarza, którego dotyczy zgłoszenie. Decyzja Strengths Community może polegać na usunięciu albo pozostawieniu komentarza.
 11. W przypadku usunięcia komentarza, zarówno w przypadku usunięcia w wyniku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, jak również usunięcia komentarza w wyniku czynności, o których mowa w ust. 6, jeżeli Strengths Community zna elektroniczne dane kontaktowe Uczestnika, który opublikował komentarz, przedstawia mu jasne i konkretne uzasadnienie jego usunięcia, chyba, że usunięty komentarz jest wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.
 12. Uczestnik może odwołać się od decyzji Strengths Community w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w ust. 11. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Uczestnik nie zgadza się z decyzją. Strengths Community rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
 13. W przypadku gdy Strengths Community poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że w związku z publikacją komentarza popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§ 10. Odstąpienie od umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić od umowy o udział w kursie lub szkoleniu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Strengths Community utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Strengths Community o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Strengths Community zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności (z zastrzeżeniem ust. 7) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Strengths Community został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeżeli Konsument lub PNPK wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 11. Odpowiedzialność Strengths Community i reklamacje

 1. Strengths Community jest zobowiązana świadczyć usługi z należytą starannością. Ponadto, Strengths Community ponosi wobec Konsumenta lub PNPK odpowiedzialność za zgodność treści lub usług cyfrowych z umową.
 2. Zgodność treści lub usługi cyfrowej z umową ocenia się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zasady odpowiedzialności Strengths Community za zgodność treści lub usługi cyfrowej z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Wyciąg z tych przepisów stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub braku zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową, Konsument lub PNPK może złożyć reklamację. Reklamacje są rozpatrywane przez Strengths Community na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Strengths Community reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w ten sam sposób, w jaki reklamacja została doręczona Strengths Community.
 5. W przypadku umów zawartych z Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem lub PNPK, rękojmia za wady jest wyłączona.

§ 12. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy lub Uczestnika jest Strengths Community.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o udział w kursie lub szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wystawienia faktury i realizacji pozostałych obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z właściwymi przepisami prawa podatkowego),
  3. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Jeżeli Uczestnik nie jest jednocześnie Usługobiorcą, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej przez Usługobiorcę, tj. w celu zapewnienia Uczestnikowi możliwości wzięcia udziału w kursie lub szkoleniu, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Strengths Community, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W procesie przetwarzania danych osobowych biorą udział podmioty przetwarzające związane ze Strengths Community umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe są przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 7. Usługobiorca lub Uczestnik ma następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, który nie jest Usługobiorcą, jest warunkiem wzięcia udziału w kursie lub szkoleniu.

§ 13. Prawa własności intelektualnej

 1. Strengths Community poucza Uczestnika, że wszelkie treści, w szczególności teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia dostępne na stronach Serwisu lub udostępniane Uczestnikowi w związku z udziałem w kursie lub szkoleniu, jak również treści cyfrowe dostarczane na podstawie zawartych umów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Strengths Community lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Strengths Community poucza Uczestnika, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Uczestnika bez zgody Strengths Community lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Strengths Community może zawrzeć z Uczestnikiem odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Uczestnika z treści lub baz danych należących do Strengths Community. W celu zawarcia takiej umowy Uczestnik powinien zwrócić się do Strengths Community z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Strengths Community w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Strengths Community, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Strengths Community przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Strengths Community,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej UOKiK.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Strengths Community zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen kursów lub szkoleń bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Strengths Community zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 3. Do zawartych umów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
 4. Wszelkie spory związane z umowami o udział w kursie lub szkoleniu są rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Strengths Community. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2024.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Formularz odstąpienia do pobrania

Formularz reklamacji do pobrania

Zasady odpowiedzialności za brak zgodności z umową – wyciąg z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta

Archiwalne wersje regulaminu: