fbpx

Regulamin serwisu internetowego strengthscommunity.pl

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach funkcjonowania serwisu, sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Regulamin kursów organizowanych przez Strengths Community znajdziesz tutaj.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail sklep@strengthscommunity.pl lub numerem telefonu 690 577 807. Nasz dział obsługi klienta pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Strengths Community umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z Strengths Community umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://strengthscommunity.pl/regulamin/,
 4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://strengthscommunity.pl i jego rozszerzeniami,
 5. Strengths Community – STRENGTHS COMMUNITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, NIP: 7010917471, KRS: 0000780119, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł,
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Strengths Community prowadzi Serwis, za pośrednictwem którego nieodpłatnie rozpowszechnia treści tekstowe, graficzne, audiowizualne oraz sprzedaje treści cyfrowe (np. kurs on-line, e-book) i usługi (np. konsultacja) prezentowane na stronach Serwisu.
 2. Strengths Community wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: sklep@strengthscommunity.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Strengths Community. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 3. Prowadząc Serwis, Strengths Community świadczy usługi drogą elektroniczną, umożliwiając Użytkownikowi:
  1. przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu,
  2. rejestrację i korzystanie z konta użytkownika,
  3. zawarcie z Strengths Community umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług,
  4. korzystanie z zakupionych treści cyfrowych,
  5. zapis do newslettera,
  6. zapis na listę oczekujących,
  7. publikację opinii o Strengths Community lub o treściach cyfrowych lub usługach sprzedawanych przez Strengths Community,
  8. przesyłanie zapytań do Strengths Community za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji określonych w ust. 3 jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy zawierane w wyniku składania zamówień.
 5. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną, przesyłając ją na adres sklep@strengthscommunity.pl. Reklamacje są rozpatrywane przez Strengths Community na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Strengths Community reklamacji.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu jest możliwe bez podawania danych osobowych. Złożenie zamówienia, założenie konta, zapis do newslettera, publikacja opinii, przesłanie zapytania do Strengths Community wymaga natomiast podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu. Szczegóły są opisane w polityce prywatności Serwisu.
 3. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Strengths Community, Strengths Community może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz jego funkcjonowanie na jak najwyższym poziomie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem, prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Strengths Community, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 5. Zakazane jest:
  1. korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Strengths Community przez innych Użytkowników, lub godzący w integralność systemu informatycznego Strengths Community,
  2. korzystanie z Serwisu w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa,
  3. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Serwisu treści o charakterze bezprawnym,
  4. podszywanie się przy korzystaniu z Serwisu pod jakąkolwiek osobę trzecią,
  5. naruszanie w związku z korzystaniem z Serwisu praw własności intelektualnej przysługujących Strengths Community lub osobom trzecim, w szczególności poprzez korzystanie z zakupionych treści cyfrowych w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty określony przez przepisy prawa autorskiego,
  6. udostępnianie danych do logowania, w tym loginu i hasła, osobom trzecim,
  7. próby uzyskiwania dostępu do treści cyfrowych podstępem, z ominięciem zabezpieczeń lub z ominięciem obowiązku zapłaty,
  8. wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  9. podejmowanie działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami innych Użytkowników,
  10. publikowanie w Serwisie treści z naruszeniem zasad określonych w dalszej części Regulaminu.
 6. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, Strengths Community może uniemożliwić Użytkownikowi przeglądanie zawartości Serwisu, a jeśli Użytkownik posiada konto użytkownika – dokonać blokady tego konta, na czas określony lub nieokreślony.
 7. Użytkownik otrzymuje, na adres e-mail przypisany do konta użytkownika, powiadomienie o blokadzie konta wraz z uzasadnieniem tej blokady. Użytkownik może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Użytkownik uważa blokadę za niezasadną. Strengths Community rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
 8. W czasie blokady konta użytkownika, Użytkownik nie może:
  1. korzystać z funkcjonalności wymagających aktywnego konta użytkownika,
  2. korzystać z treści cyfrowych dostępnych po zalogowaniu się do konta użytkownika,
  3. założyć nowego konta użytkownika,
  4. stosować środków technicznych służących obejściu lub wyłączeniu blokady konta,
  5. podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta.
 9. Cofnięcie blokady konta użytkownika po jej zastosowaniu przez Strengths Community jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
 10. Strengths Community jest uprawniona do trwałego usunięcia konta użytkownika założonego przez Użytkownika w przypadku blokady tego konta trwającej dłużej niż 30 dni.

§ 4. Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Strengths Community za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Pomimo podejmowania przez Strengths Community środków, o których mowa w ust. 1, Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, programy szpiegujące, programy śledzące działania Użytkownika, spam, phishingu, włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hakerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły znaleźć się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Strengths Community. Strengths Community po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do konta użytkownika jest możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Strengths Community w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Strengths Community.

§ 5. Konto użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Serwisie indywidualne konto użytkownika.
 2. Założenie konta użytkownika i korzystanie z niego jest nieodpłatne.
 3. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie nie będąc zalogowanym do założonego wcześniej konta użytkownika, a zamówienie dotyczy treści cyfrowych dostarczanych z wykorzystaniem funkcji konta użytkownika, konto użytkownika jest automatycznie tworzone w wyniku złożenia zamówienia jako niezbędne do dostarczenia zamówionych treści cyfrowych.
 4. W koncie użytkownika są przechowywane informacje na temat Użytkownika, w tym historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Konto użytkownika posiada również funkcję wykorzystywaną przez Strengths Community do dostarczania Użytkownikowi zakupionych treści cyfrowych.
 5. Konto użytkownika jest przypisane do adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
 6. Użytkownik loguje się do swojego konta użytkownika z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika (login) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Użytkownik jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie może odnaleźć w tym celu stosownej opcji po zalogowaniu się do konta użytkownika, powinien skontaktować się w tej sprawie ze Strengths Community za pośrednictwem poczty e-mail. Usuwając konto użytkownika, Użytkownik traci dostęp do zakupionych treści cyfrowych dostarczanych z wykorzystaniem funkcji konta użytkownika.

§ 6. Newsletter

 1. Użytkownik może zapisać się do e-mail newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Strengths Community.
 2. Newsletter jest wysyłany na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 3. Otrzymywanie newslettera jest nieodpłatne.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się indywidualnie w tej sprawie ze Strengths Community.
 5. Strengths Community samodzielnie decyduje o częstotliwości wysyłania newslettera.
 6. Strengths Community może zaprzestać wysyłania newslettera w dowolnym momencie.

§ 7. Lista oczekujących

 1. Użytkownik może zapisać się na listę oczekujących na kolejne edycje kursów organizowanych przez Strengths Community. Przy zapisie na listę, Użytkownik wybiera interesujące go kursy.
 2. Lista oczekujących polega na tym, że gdy Strengths Community organizuje kolejną edycję kursu wybranego przez Użytkownika przy zapisie, Użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail informujące o zbliżającej się edycji kursu i zasadach uczestnictwa.
 3. Lista oczekujących jest nieodpłatna.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy oczekujących, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach listy oczekujących lub kontaktując się indywidualnie w tej sprawie ze Strengths Community.
 5. Zapisując się na listę oczekujących, Użytkownik może również zdecydować o jednoczesnym zapisie do newslettera, o którym mowa w § 6 Regulaminu.

§ 8. Zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie w Serwisie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto użytkownika w Serwisie.
 3. Jeżeli Użytkownik posiada konto użytkownika w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien zalogować się do niego. Logowanie jest możliwe również w trakcie składania zamówienia.
 4. Jeżeli Użytkownik nie posiada konta użytkownika w Serwisie, może podjąć decyzję o jego założeniu przy składaniu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka treści cyfrowych lub usług, które interesują Użytkownika, a następnie wypełnienie formularza zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia są konieczne:
  1. podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
  2. wybór metody płatności za zamówienie,
  3. zaakceptowanie Regulaminu,
 7. W formularzu zamówienia są możliwe:
  1. wprowadzenie kodu rabatowego,
  2. pozostawienie uwag do zamówienia,
  3. zapis do newslettera.
 8. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Strengths Community zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Strengths Community co do ich poprawności. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail o wątpliwościach Strengths Community. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Strengths Community na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Strengths Community udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 9. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Strengths Community nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8.
 10. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 11. Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Strengths Community:
  1. umowy o dostarczanie treści cyfrowej – co do zamówionej treści cyfrowej,
  2. umowy o świadczenie usług – co do zamówionej usługi.
 12. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zamówienia (zawarcia umowy) na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 9. Cena i płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane w Serwisie oraz prezentowane Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności on-line są obsługiwane przez zewnętrznego operatora płatności paynow.pl. Operator płatności umożliwia płatność m.in. szybkim przelewem elektronicznym oraz BLIKiem.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Operator płatności umożliwia płatność następującymi kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Brak zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Strengths Community w tym terminie uprawnia Strengths Community do przyjęcia, że Użytkownik zrezygnował z zakupu i anulowania zamówienia.
 5. W przypadku wyboru płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. Zakup jest dokumentowany fakturą doręczaną Użytkownikowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 7. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 8. Strengths Community jest uprawniony do udzielenia Użytkownikowi rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną lub wynagrodzeniem według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanych akcji promocyjnych. Szczegóły akcji promocyjnych mogą być określane przez odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
 9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny treści cyfrowej lub usługi Strengths Community obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Strengths Community zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania do sprzedaży tej treści cyfrowej lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 10. Kody rabatowe

 1. Kod rabatowy to ciąg znaków, który pozwala obniżyć cenę kupowanej treści cyfrowej lub usługi poprzez podanie kodu rabatowego w polu przeznaczonym do tego celu w formularzu zamówienia.
 2. Kod rabatowy pozwala obniżyć cenę o wartość (konkretną kwotę lub procent) przypisaną do danego kodu rabatowego, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego.
 3. Zastosowanie kodów rabatowych może być ograniczone wyłącznie do określonych treści cyfrowych lub usług, lub grupy treści cyfrowych lub usług zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego.
 4. Możliwość skorzystania z określonego kodu rabatowego może być ograniczona w czasie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego.
 5. Kody rabatowe mogą być udostępniane w różnych okolicznościach, np. w zamian za zapis do newslettera, jako nagroda w konkursach organizowanych przez Strengths Community, jako prezent dla Użytkownika itp.

§ 11. Zapis do newslettera w celu otrzymania treści cyfrowej

 1. W odniesieniu do niektórych treści cyfrowych, Strengths Community może przewidywać możliwość ich otrzymania bez konieczności zapłaty ceny, ale w zamian za zapis do newslettera.
 2. Otrzymanie treści cyfrowej w zamian za zapis do newslettera wymaga wypełnienia i przesłania dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie, a następnie potwierdzenia zapisu do newslettera poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu.
 3. Wykonanie kroków, o których mowa w ust. 2, skutkuje zapisem do newslettera oraz zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Strengths Community umowy o dostarczenie treści cyfrowej.
 4. Pozostałe zasady związane z newsletterem określa § 6 Regulaminu.

§ 12. Dostarczenie i korzystanie z treści cyfrowych

 1. Treść cyfrowa objęta zamówieniem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, jest dostarczana Użytkownikowi z wykorzystaniem funkcji konta użytkownika.
 2. Użytkownik otrzymuje instrukcję uzyskania dostępu do zamówionej treści cyfrowej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. Niektóre treści cyfrowe Użytkownik może pobrać na dysk lub do pamięci swojego urządzenia, a z niektórych może korzystać wyłącznie z wykorzystaniem funkcji konta użytkownika. Decyzje w tym zakresie podejmuje Strengths Community, a stosowna informacja znajduje się w opisie treści cyfrowej w Serwisie.
 4. Strengths Community może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej treści cyfrowej (np. dostęp do danej treści cyfrowej jest możliwy tylko przez rok od zawarcia umowy). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Strengths Community wyraźnie wskazuje Użytkownikowi w opisie treści cyfrowej w Serwisie, przez jaki czas od zawarcia umowy Użytkownik będzie posiadał dostęp do danej treści cyfrowej.
 5. Jeżeli dostęp do treści cyfrowej określany jest przez Strengths Community jako dostęp dożywotni lub nieograniczony w czasie, a Użytkownik uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Strengths Community), Użytkownikowi jest zapewniana możliwość pobrania treści cyfrowej na dysk lub do pamięci własnego urządzenia w określonym przez Strengths Community terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Użytkownika przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania treści cyfrowej na własny nośnik.
 6. Dostarczenie treści cyfrowej w zamian za zapis do newslettera następuje poprzez wysyłkę wiadomości e-mail z linkiem do pobrania treści cyfrowej.
 7. Do korzystania z treści cyfrowych dostarczanych jest wystarczające spełnienie warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, chyba, że coś innego wynika z opisu treści cyfrowej dostępnego w Serwisie.
 8. Strengths Community dostarcza treść cyfrową w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, ale nie zobowiązuje się do aktualizowania treści cyfrowej — chyba że w opisie treści cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Strengths Community zobowiązuje się dostarczać aktualizacje w późniejszym terminie.
 9. Strengths Community może dokonać zmiany treści cyfrowej, z wyjątkiem treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy, z zachowaniem poniższych wymogów:
  1. zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie treści cyfrowej do potrzeb Użytkowników, dostosowanie treści cyfrowej do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów,
  2. zmiany nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK,
  3. Strengths Community informuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie,
  4. jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub PNPK do treści cyfrowej lub na korzystanie z niej, Strengths Community jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tą zmianą,
  5. jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub PNPK do treści cyfrowej, lub na korzystanie z niej Konsument lub PNPK może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK, gdy Strengths Community zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.
 10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści cyfrowej wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego regulowanego przepisami prawa autorskiego. W przypadku nieuprawnionego korzystania z treści cyfrowej, Strengths Community może zablokować Użytkownikowi dostęp do treści cyfrowej. W takiej sytuacji, Użytkownik otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Użytkownik może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Użytkownik uważa blokadę za niezasadną. Strengths Community rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Cofnięcie blokady dostępu do treści cyfrowej jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń zasad korzystania z treści cyfrowej, które były przyczyną wprowadzenia blokady. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady jest usunięcie skutków tych naruszeń.

§ 13. Usługi

 1. Realizacja zamówionej usługi polega na spełnieniu przez Strengths Community określonych świadczeń składających się na przedmiot usługi, zgodnie z opisem usługi w Serwisie.
 2. Strony są zobowiązane uzgodnić szczegóły związane z realizacją usługi, w szczególności termin realizacji usługi. Warunkiem realizacji usługi jest osiągnięcie porozumienia stron w tym zakresie.
 3. Jeżeli realizacja usługi wymaga wcześniejszego uzyskania od Użytkownika określonych danych, informacji lub innych materiałów, Użytkownik jest zobowiązany przekazać je Strengths Community najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem realizacji usługi, w sposób uzgodniony z Strengths Community. W przypadku, gdy Użytkownik naruszy ten obowiązek, pomimo wezwania ze strony Strengths Community, Strengths Community jest uprawniona do odmowy realizacji usługi i taka odmowa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Jeżeli usługa nie może być zrealizowana w terminie uprzednio uzgodnionym z Użytkownikiem, Strengths Community jest zobowiązana poinformować o tym Użytkownika oraz zaproponować nowy termin realizacji usługi. Użytkownik może, najpóźniej w terminie 3 dni pod powiadomienia, albo zaakceptować nowy termin, albo odstąpić od zawartej umowy oraz uzyskać zwrot ceny za niezrealizowaną usługę.
 5. Jeżeli Użytkownik nie może skorzystać z usługi w terminie uprzednio uzgodnionym z Strengths Community, jest zobowiązany poinformować o tym Strengths Community. Strengths Community może zaproponować nowy termin realizacji usługi (jeżeli istnieje taka możliwość) lub odmówić realizacji usługi w innym terminie (ze względu na brak możliwości realizacji usługi w innym terminie).
 6. W przypadku, gdy osobą korzystającą z usługi ma być inna osoba niż Użytkownik (np. pracownik lub współpracownik Użytkownika), Użytkownik jest zobowiązany przesłać dane tej osoby Strengths Community najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji usługi. Zmiana osoby korzystającej z usługi jest możliwa najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji usługi.
 7. Usługa powinna być zrealizowana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Strengths Community pozostawała w gotowości do realizacji usługi, natomiast Użytkownik nie skorzystał z usługi z przyczyn leżących po swojej stronie (np. nie pojawił się w ustalonym terminie), Strengths Community nie jest zobowiązana do zwrotu zapłaconej ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do Konsumentów lub PNPK.
 8. Strengths Community jest zobowiązana wykonać usługę z należytą starannością. Jeżeli zdaniem Użytkownika Strengths Community wykonał usługę nienależycie, Użytkownik może złożyć reklamację. Strengths Community rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 14. Pakiety

 1. Strengths Community może sprzedawać za pośrednictwem Serwisu pakiety zakładające zarówno dostarczenie treści cyfrowej, jak i realizację usługi.
 2. Do dostarczania treści cyfrowych stosuje się właściwe postanowienia Regulaminu w tym zakresie.
 3. Do świadczenia usługi stosuje się właściwe postanowienia Regulaminu w tym zakresie.

§ 15. Odstąpienie od umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Strengths Community wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Strengths Community utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Strengths Community rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Strengths Community utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Strengths Community przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Strengths Community o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument lub PNPK jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Strengths Community zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Strengths Community został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 16. Odpowiedzialność za zgodność z umową

 1. Strengths Community ponosi wobec Konsumenta lub PNPK odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowej z umową.
 2. Zgodność treści cyfrowej z umową ocenia się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zasady odpowiedzialności Strengths Community za treści cyfrowej z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Wyciąg z tych przepisów stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku braku zgodności treści cyfrowej z umową, Konsument lub PNPK może złożyć reklamację. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Strengths Community za zgodność treści cyfrowej z umową, Strengths Community przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest jako załącznik do Regulaminu. Reklamacje są rozpatrywane przez Strengths Community na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Strengths Community reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana do Użytkownika w ten sam sposób, w jaki reklamacja została doręczona Strengths Community.
 5. W przypadku umów zawartych z Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem lub PNPK, rękojmia za wady jest wyłączona.

§ 17. Treści Użytkownika

 1. Użytkownik może publikować w Serwisie swoje własne treści, w szczególności:
  1. opinie o treściach cyfrowych lub usługach sprzedawanych przez Strengths Community,
  2. komentarze pod wybranymi przez Strengths Community treściami cyfrowymi.
 2. Opinie na temat treści cyfrowych lub usług sprzedawanych przez Strengths Community są publicznie widoczne w Serwisie dla wszystkich Użytkowników.
 3. Komentarze pod wybranymi przez Strengths Community treściami cyfrowymi są widoczne tylko dla Użytkowników, którzy posiadają dostęp do treści cyfrowej, której dotyczy komentarz.
 4. Jeżeli treść publikowana przez Użytkownika jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, opublikowanie treści przez Użytkownika jest jednoznaczne z udzieleniem Strengths Community nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie treści w Serwisie wraz z prawem do udzielania sublicencji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany redagować treści z zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
 6. Zakazane jest publikowanie treści sprzecznych z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności treści, które:
  1. dotyczą treści cyfrowych lub usług, z których Użytkownik nie korzystał lub których nie nabył,
  2. wypełniają znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste Strengths Community, innych Użytkowników lub osób trzecich,
   są niezgodne z tematyką komentowanej treści cyfrowej,
  4. są wyłącznie powieleniem opublikowanych wcześniej treści,
  5. dotyczą spraw technicznych związanych z Serwisem – sprawy techniczne powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@strengthscommunity.pl,
  6. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Strengths Community, np. promowaniu konkurencyjnych platform internetowych,
  7. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek, z wyjątkiem komentarzy służących działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Strengths Community,
  8. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników,
  9. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
  10. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
  11. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
  12. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
  13. zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
  14. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią,
  15. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej,
  16. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
  17. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania,
  18. obrażają uczucia religijne,
  19. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników,
  20. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.
 7. Strengths Community może prowadzić z własnej inicjatywy dobrowolne czynności sprawdzające publikowane przez Użytkownika treści pod kątem ich zgodności z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli Strengths Community uzna opublikowaną treść za niezgodną z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, może podjąć decyzję o jej usunięciu.
 8. Użytkownik, który uważa treść widoczną w Serwisie za niezgodną z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, może przesłać Strengths Community zgłoszenie dotyczącej tej treści z wykorzystaniem mechanizmu funkcjonującego w Serwisie lub wysyłając wiadomość na adres sklep@strengthscommunity.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których Użytkownik zarzuca, że zgłaszana treść jest niezgodna z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami,
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji treści, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanej treści, stosownie do rodzaju treści,
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Użytkownika z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego treści uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Użytkownika, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 9. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Strengths Community bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 10. Strengths Community rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do treści, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy (do 14 dni od doręczenia zgłoszenia), niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Strengths Community korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 9.
 11. Strengths Community powiadamia bez zbędnej zwłoki Użytkownika o swojej decyzji w odniesieniu do treści, której dotyczy zgłoszenie. Decyzja Strengths Community może polegać na usunięciu treści z Serwisu lub pozostawieniu treści w Serwisie.
 12. W przypadku usunięcia treści opublikowanej uprzednio przez Użytkownika w Serwisie, zarówno w przypadku usunięcia treści w wyniku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8, jak również usunięcia treści w wyniku czynności, o których mowa w ust. 7, jeżeli Strengths Community zna elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który opublikował treść, przedstawia mu jasne i konkretne uzasadnienie jej usunięcia, chyba, że usunięte treści są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.
 13. Użytkownik może odwołać się od decyzji Strengths Community w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w ust. 12. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Użytkownik nie zgadza się z decyzją. Strengths Community rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
 14. W przypadku gdy Strengths Community poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że w związku z publikacją treści w Serwisie popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§ 18. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Strengths Community.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies oraz inne podobne technologie.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies i innymi podobnymi technologiami zostały opisane w polityce prywatności Serwisu.

§ 19. Prawa własności intelektualnej

 1. Strengths Community poucza Użytkownika, że wszelkie treści, w szczególności teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia dostępne na stronach Serwisu lub udostępniane Użytkownikowi w związku ze świadczeniem zamówionych usług, jak również treści cyfrowe dostarczane na podstawie zawartych umów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Strengths Community lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Strengths Community poucza Użytkownika, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Użytkownika bez zgody Strengths Community lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Strengths Community może zawrzeć z Użytkownikiem odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Użytkownika z treści lub baz danych należących do Strengths Community. W celu zawarcia takiej umowy Użytkownik powinien zwrócić się do Strengths Community z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Strengths Community w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Strengths Community, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Strengths Community przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 20. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Strengths Community,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej UOKiK.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 21. Postanowienia końcowe

 1. Strengths Community jest uprawniona do podjęcia decyzji o zamknięciu Serwisu. Zamknięcie Serwisu skutkuje usunięciem konta użytkownika, ale nie ma wpływu na ważność i realizację umów o dostarczenie treści cyfrowej lub umów o świadczenie usług, o których mowa w § 13 Regulaminu, zawartych przed zamknięciem Serwisu. Użytkownik, który posiada konto użytkownika, otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika wiadomość informującą o planowanym zamknięciu Serwisu na co najmniej 14 dni przed datą planowanego zamknięcia Serwisu.
 2. Strengths Community zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Strengths Community zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 4. Do umów o dostarczenie treści cyfrowej oraz umów o świadczenie usług, o których mowa w § 13 Regulaminu, stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
 5. Użytkownik, która posiada konto użytkownika, otrzymuje na adres e-mail przypisany do konta informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, może usunąć konto użytkownika.
 6. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy newslettera lub listy oczekujących, Użytkownik, który jest zapisany do newslettera, otrzymuje na adres e-mail informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, może zrezygnować z otrzymywania newslettera lub wypisać się z listy oczekujących.
 7. Wszelkie spory związane z Serwisem i umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Strengths Community. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2024.
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Formularz odstąpienia do pobrania

Formularz reklamacji do pobrania

Zasady odpowiedzialności za brak zgodności z umową – wyciąg z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta

Archiwalne wersje regulaminu:

Mastercard