fbpx

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://strengthscommunity.pl/sklep/ oraz warunki sprzedaży dostępnych produktów.

Sprzedającym i właścicielem sklepu jest Strengths Community sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-002) przy al. Jerozolimskie 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000780119, posiadająca numer NIP: 7010917471, zwana także „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą:
tel: +48 606 226 396
e-mail: kontakt@strengthscommunity.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 14. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy strengthscommunity.pl/sklep – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strony – Sprzedawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://strengthscommunity.pl/
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Zakup biletu na szkolenie stacjonarne (event) jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w szkoleniu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia ze względów organizacyjnych.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunki z załącznikami, rachunki korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunku w formie elektronicznej, zgodnie nowelizacją rozporządzenia ministra finansów z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Kupujący otrzymuje rachunek w firmie elektronicznej w postaci pliku PDF.
8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wybranymi przez niego w momencie dokonywania zakupu, określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest imienna faktura.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a. przelewem bankowym na rachunek bankowy sprzedawcy (przedpłata),
b. za pośrednictwem serwisu PayPal.
5. Zwrot środków przy użyciu karty płatniczej, zostanie dokonany na rachunek karty użytej do płatności.
6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
3. Towar w formie usługi realizowany jest w terminie ustalonym pomiędzy Stronami. W sytuacji braku akceptacji przez Klienta proponowanych terminów realizacji zamówienie jest anulowane, a należności zwracane.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczęte, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczące nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony rachunek korygujący. Oryginał i kopia rachunku zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię rachunku korygującego. Po jego otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Szkolenia

1. Warunki udziału w szkoleniu
Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie zamówienia w Sklepie Sprzedającego i opłacenie go na min. 14 dni przed jego rozpoczęciem. Jeśli Kupujący zakupił udział w szkoleniu na mniej niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, powinien opłacić je niezwłocznie. Jeśli Strony uzgodniły zasady płatności ratalnych za szkolenie, obowiązują zasady uzgodnione indywidualnie między Sprzedającym a Kupującym potwierdzone przez Sprzedającego w wiadomości e-mail.

Niektóre ze szkoleń Strengths Community obostrzone są dodatkowymi warunkami udziału, np. dyplom coacha lub trenera. Warunki te, są każdorazowo opisane w broszurze szkolenia. Niespełnienie ich sprawia, że udział w zamówionym, a nawet opłaconym szkoleniu nie będzie możliwy. Wpłacone należności zostaną w takim wypadku zwrócone.

2. Zmiana terminu lub odwołanie szkolenia przez Sprzedającego
W przypadku konieczności zmiany terminu lub odwołania szkolenia, Sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Kupującemu przysługuje prawo uczestnictwa w szkoleniu w nowym terminie (jeśli taki został wyznaczony) lub zwrot pełnych kosztów szkolenia.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Kupującego
Kupujący poinformuje Sprzedającego niezwłocznie o zamiarze rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną na adres kurs@strengthscommunity.pl. W zależności od terminu złożenia takiego oświadczenia, Klientowi przysługuje zwrot kosztów w następującej wysokości:

  • Ponad 15 dni od rozpoczęcia szkolenia: Klientowi przysługuje pełny zwrot kosztów szkolenia z potrąceniem kosztów wykorzystanych usług (np. koszt badania CliftonStrengths, tłumaczeń raportów).
  • Od 14 dni do 24 godzin przed rozpoczęciem szkolenia: Klientowi przysługuje zwrot 50% kosztów szkolenia.
    Na mniej niż 24 godziny od rozpoczęcia szkolenia, w dniu rozpoczęcia lub później: Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia.
  • Kupujący ma prawo wskazać inną osobę, która zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu. O zamiarze tym Klient powinien poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną na adres kurs@strengthscommunity.pl, na min. 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoba ta musi spełniać warunku udziału w szkoleniu, jeśli takimi dane wydarzenie jest obostrzone.

4. Wybór innego terminu szkolenia przez Kupującego
Klientowi przysługuje prawo jednorazowej zmiany terminu szkolenia, które opłacił, pod warunkiem dostępności miejsc na szkoleniu w nowym terminie. Kupujący poinformuje Sprzedającego niezwłocznie o zamiarze zmiany terminu szkolenia drogą elektroniczną na adres kurs@strengthscommunity.pl na min. 14 dni przed rozpoczęciem pierwotnie wybranego terminu. Możliwość zmiany zgłoszona po tym terminie będzie rozpatrywana indywidualnie.

5. Szczególne zasady dotyczące biletów wygranych i otrzymanych jako bonus w pakietach promocyjnych
Bilety wygrane lub otrzymane jako bonus w pakietach promocyjnych nie mogą być zwrócone, wymienione na inne szkolenie czy przepisane na inną osobę. Nie podlegają one także wymianie na gotówkę.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 21 maja 2019 r.

Menu