fbpx

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów czy usług.

Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Strengths Community sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-002) przy al. Jerozolimskie 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000780119, posiadająca numer NIP: 7010917471.

2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@strengthscommunity.pl.

3. Strengths Community  Sp. z o.o. nie reprezentuje firmy Gallup Inc., ani nie prowadzi działalności ani certyfikacji w jej imieniu. Usługi, szkolenia oraz kursy online są realizowane przez dyplomowanych trenerów i coachów, w tym posługujących się aktualnymi certyfikatami wydanymi przez firmę Gallup Inc. (Gallup Certified Strengths Coach).

4. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

5. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci szkoleń online oraz innych produktów czy usług elektronicznych.

6. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego także usługi drogą elektroniczną.

7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).

8. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

9. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sprzedawca – Strengths Community sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-002) przy al. Jerozolimskie 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000780119, posiadająca numer NIP: 7010917471.

Formularz Rejestracji – Formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala na założenie konta w Sklepie.

Formularz Zamówienia – Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna, dostępna na stronie internetowej sklepu, umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy.

Kupujący/Klient/Użytkownik – Rozumie się przez to Konsumentów oraz przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące zakupów w Sklepie.

Konsument – Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Od 1 stycznia 2021 roku przepisy dotyczące konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – Jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym hasłem zbiór dotyczących zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym.

Produkt – Oznacza prezentowany w Sklepie internetowym towar, usługę którego lub której opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Rejestracja – Procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Sklepie.

Sklep – Oznacza sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz i za pośrednictwem, którego możesz dokonać zakupu Produktów.

Usługa elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie internetowym.

Zamówienie – Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
d) posiadanie pakietu oprogramowania biurowego lub jego odpowiednika.

2. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e-mail.

3. Zabrania się Klientowi korzystania z kont innych klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

5. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej Sklepu, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej).

2. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu pola „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

4. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.

6. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.

7. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego pola w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając takie żądanie na adres Sprzedawcy.

10. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za świadczenie usługi drogą elektroniczną.

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie.

2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.

3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4. Rejestracji należy dokonać, wypełniając Formularz rejestracyjny, w którym należy podać niezbędne informacje do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym.

5. Z chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

6. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji, gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.

8. W celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

WARUNKU ZAWIERANIA UMOWY

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik. Przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.

3. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

4. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.

5. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, lub rezygnacji, klikając odpowiednie przyciski.

6. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.

7. Po zaakceptowaniu sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.

8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.

9. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia.

10. Płatności Kupujący dokonuje przy użyciu przelewu bankowego. Dane do wykonania przelewu bankowego są udostępnione Kupującemu przez Sprzedawcę.

11. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

12. W związku z tym, że za pośrednictwem Sklepu internetowego można dokonać zamówienia różnego typu produktów (np. produkt elektroniczny, produkt fizyczny), między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
a) umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy zamówienia produktów elektronicznych, w tym także szkoleń online;
b) umowa o wykonanie e-usługi – dotyczy zamówienia szkoleń online oraz konsultacji.

13. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego lub umowa o wykonanie e-usługi.

14. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

15. W przypadku dokonania zamówienia, którego przedmiotem są zarówno produkty elektroniczne jak i e – usługi dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

PRODUKT ELEKTRONICZNY

1. Produkt elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika produktu.

3. Zakupiony przez Użytkownika produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu. Istnieje również możliwość, że wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z aktywnym linkiem, pod którym można uzyskać dostęp do zakupionego produktu.

4. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

5. Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.

6. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z produktu elektronicznego.

7. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkt elektroniczny lub dane do swojego Konta innym podmiotom.

8. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

9. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

USŁUGA KONSULTACJI WYNIKÓW BADANIA CLIFTONSTRENGHTS

1. Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online.

3. Zakupiona przez Użytkownika konsultacja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.

4. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online zostaną one przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym na stronie Sprzedawcy i udostępnionym Kupującemu.

SZKOLENIE EXPERIENCE STRENGTHS

1. Na stronie Sprzedawcy można dokonać zakupu szkoleń online.

2. Osoba, która dokona zakupu szkolenia online jest zobowiązana spełnić techniczne wymogi wskazanych w punkcie PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

3. Na wskazany podczas zakupu adres email zostanie wysłana przez Sprzedawcę instrukcja dotycząca przebiegu elementów szkolenia online wraz z informacją w jaki sposób Kupujący może dołączyć do szkolenia online.

4. W ramach szkolenia uczestnik otrzyma dostęp do Materiałów szkoleniowych, na które składają się e-lekcje, badanie talentów CliftonStrengths (TOP5) oraz plików pdf po zakończeniu szkolenia. Materiały kursowe zostaną wysłane pod wskazany w procesie zakupu adres e-mail przed rozpoczęciem szkolenia, chyba że podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia materiałów szkoleniowych – wtedy Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej produktu.

5. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach szkolenia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Z chwilą wysłania pierwszej części Materiałów szkoleniowych stanowiących zawartość kursu uważa się je za dostarczone w całości Kupującemu.

7. W razie korzystania ze szkolenia online w sposób sprzeczny ze wskazanymi powyżej zasadami Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do szkolenia online.

KURSY SPECJALISTYCZNE (Strengths Coaching Course, Strengths Trainer Course, Strengths Leadership Course)

1. Do sprzedaży Kursów Specjalistycznych stosuje się Regulamin z uwzględnieniem niżej wskazanych zasad.

2. Tak jak zostało to już w Regulaminie wskazane Strengths Community Sp. z o.o. nie reprezentuje firmy Gallup Inc., ani nie prowadzi certyfikacji w jej imieniu. Szkolenia, kursy, w tym kursy online, o których mowa są realizowane przez dyplomowanych trenerów i coachów z certyfikatem wydanym przez firmę Gallup Inc. (Gallup Certified Strengths Coach).

3. Umowa pomiędzy Kupującym Kursy Specjalistyczne a Sprzedawcą zastaje zawarta po weryfikacji uczestnika Kursu Specjalistycznego zgodnie z zasadami poniżej oraz opłaceniu Kursu Specjalistycznego, po otrzymaniu przez Uczestnika wiadomości e-mail z aktywnym linkiem w celu dokonania płatności za Kurs Specjalistyczny.

4. W związku z tym, że Kursy Specjalistyczne są produktem profesjonalnym, kierowanym do określonej, wąskiej grupy osób Sprzedawca weryfikuje kwalifikacje uczestników Kursów Specjalistycznych.

5. W procesie weryfikacji Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia informacji na temat posiadanych kwalifikacji, do których należą:
a) dla coachów – przedstawienie zaświadczenia lub dyplomu ukończenia kurs coachingu lub studiów podyplomowych o tym profilu,
b) dla doradców zawodowych – przedstawienie zaświadczenia lub dyplomu ukończenia kursu doradztwa zawodowego lub studiów podyplomowych o tym profilu,
c) dla pracowników działów rozwoju i zasobów ludzkich – przedstawienie zaświadczenia o pełnionej roli podpisane przez osobę przełożoną,
d) dla trenerów biznesu i umiejętności psychologicznych, psychologów oraz menadżerów i innych specjalistów pełniących role wspierające rozwój – oświadczenie o zakresie doświadczenia w prowadzeniu rozmów o charakterze coachingowych oraz rozmowa wstępna z osobą prowadzącą kurs.

6. W przypadku niespełnienia wyżej wskazanych wymogów osoba chcąca wziąć udział w kursie może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenie indywidualnych kryteriów udziału w Kursie Specjalistycznym. Sprzedawca ma prawo odmówić udziału po uprzednim wyjaśnieniu warunków koniecznych do spełnienia przez daną osobę.

7. Liczba osób biorących udział w Kursach Specjalistycznych jest ograniczona.

8. Uczestnik Kursu Specjalistycznego może ubiegać się o wydanie certyfikatu Strengths Community Coach dla kursu Strengths Coaching Course, oraz certyfikatu Strengths Community Trainer dla kursu Strengths Trainer Course.

9. Podstawą do wydania przez Sprzedawcę certyfikatu jest spełnienie określonych warunków dla danego Kursu:
a) Dla certyfikatu Strengths Community Coach: (1) obecność na min. 80% zajęć, (2) uczestnictwo w sesjach treningowych prowadzonych podczas kursu, w tym min. w jednej w roli coacha pod superwizją osób prowadzących, (3) pozytywne zaliczenie treści edukacyjnych w postaci testu wiedzy, (4) pozytywna ocena przez min. 3 klientów umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych bazujących na mocnych stronach i talentach.
b) Dla certyfikatu Strengths Community Trainer: (1) obecność na min. 80% zajęć, (2) uczestnictwo w sesjach treningowych prowadzonych podczas kursu, w tym min. w jednej w roli trenera, (3) pozytywne zaliczenie treści edukacyjnych w postaci testu wiedzy, (4) przygotowanie i przesłanie do oceny konspektu szkoleniowego wraz z opisem charakterystyki grupy i celów szkoleniowych, (5) pozytywna ocena przez min. 4 uczestników przeprowadzonego na powyższym konspekcie szkolenia.

10. Sprzedawca nie wydaje certyfikatów w imieniu Gallup, Inc. Certyfikat Sprzedawcy nie jest tożsamy z certyfikatem wydawanym przez Gallup.

11. Certyfikat wydawany jest bezterminowo i potwierdza posiadanie aktualnej wiedzy dotyczącej podejścia bazującego na mocnych stronach metodą Gallupa oraz umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych lub prowadzenia szkoleń i spotkań zespołowych w oparciu na wynikach badania CliftonStrengths.

WARUNKI LICENCYJNE

1. Sprzedawca oświadcza, że materiały, z których korzysta w ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy są Utworem zgodnie z brzmieniem art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., i stanowią jego własną intelektualną twórczość, chyba, że Sprzedawca wskazał, że dany materiał jest objęty prawami autorskimi osób trzecich i ma on prawo z niego korzystać.

2. Kupujący produkt cyfrowy czy też szkolenie online zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.

3. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.

5. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

6. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu,
c) odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
d) odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie produktu w całości lub w części,
e) drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.

7. Kupujący przyjmuje się wiadomości, że udostępnione materiały szkoleniowe mogą stanowić przejaw intelektualnej twórczości osób trzecich, oraz podlegać ochronie prawnej, w tym ochronie znaków towarowych.

8. Kupujący zobowiązuje się użytkować udostępnione materiały szkoleniowe zgodnie z wymogami licencji.

9. W przypadku gdy osoba trzecia podniesie wobec Sprzedawcy roszczenia związane naruszenie praw osób trzecich, Kupujący pokryje wszelkie szkody poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę, w tym utracone korzyści, odszkodowania, kary umowne, koszty sądowe i wynagrodzenie prawników.

FORMY PŁATNOŚCI

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.

2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu i udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia jest to: przelew bankowy.

3. Po kliknięciu przycisku finalizującego zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności przelewem bankowym.

4. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek VAT.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest do wiadomości e-mail.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną, przy czym preferowana jest forma poczty elektronicznej.

5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

10. Po więcej informacji na temat Praw Konsumenta zapraszam do odwiedzenia strony Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta) w postaci zakupionego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem dla Konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

5. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

5. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

Formularz odstąpienia do pobrania
Formularz reklamacji do pobrania